نمونه کار طراحی پوستر

نمونه کار طراحی پوستر به دو دسته طراحی پوستر هنری و طراحی پوستر تبلیغاتی تقسیم بندی میشوند.