نمونه کار طراحی لوگو نوشتاری

نمونه کار طراحی لوگو نوشتاری به دو زبان فارسی یا انگلیسی یا هر دو طراحی میشود.