نمونه کار طراحی لوگو تصویری

لوگوی تصویری با بهره گیری از اشکال هندسی و نیز تصویرسازی طراح در قالب یک تصویر معنادار طراحی میشود.