لیست قیمت

نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
بنر مجازی۲ تا ۴ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
قالب پست و استوری۲ تا ۳ روز کاری۹۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
جلد کتاب۳ تا ۵ روز کاری۳۶۰،۰۰۰
صفحه آرایی (هرصفحه) -۱،۲۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
ست اداریکارت ویزیت - سربرگ - پاکت - پاکت نامه - فاکتور- دفترچه یادداشت - سی دی و کاور۳ تا ۵ روز کاری۸۴۰،۰۰۰
رزومه هر صفحه۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
کارت ویزیتیک رو۲ تا ۳ روز کاری۶۵،۰۰۰
کارت ویزیتدو رو۲ تا ۳ روز کاری۹۰،۰۰۰
سربرگ-۲ تا ۳ روز کاری۹۵،۰۰۰
پاکت (فولدر)-۲ تا ۳ روز کاری۱۸۰،۰۰۰
پاکت نامه-۲ تا ۳ روز کاری۹۵،۰۰۰
فاکتور-۲ تا ۳ روز کاری۱۱۵،۰۰۰
دفترچه یادداشت-۲ تا ۳ روز کاری۹۰،۰۰۰
سی دیCD (دیسک)۲ تا ۳ روز کاری۹۵،۰۰۰
کاور سی دیCOVER (جلد دیسک)۲ تا ۳ روز کاری۱۸۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
تراکت ریسو (یک رو)۲ تا ۳ روز کاری۷۰،۰۰۰
تراکت ریسو (دو رو)۲ تا ۳ روز کاری۹۵،۰۰۰
تراکت رنگی (یک رو)۲ تا ۳ روز کاری۱۴۵،۰۰۰
تراکت رنگی (دو رو)۲ تا ۳ روز کاری۱۷۵،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
بیلبورد تبلیغاتی، محیطی۲ تا ۴ روز کاری۳۰۰،۰۰۰
بنر تبلیغاتی، محیطی۲ تا ۳ روز کاری۱۷۵،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
بروشورهر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۶۰،۰۰۰
کاتالوگهر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۴۵،۰۰۰
آگهی تبلیغاتی مجله و روزنامههر صفحه۲ تا ۵ روز کاری۱۷۰،۰۰۰
منو تک برگییک رو۲ تا ۴ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
منو تک برگیدو رو۲ تا ۴ روز کاری۱۸۰،۰۰۰
منو چند برگی (بروشوری)هر لت-۱۲۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
لیبل و برچسب۲ تا ۴ روز کاری۲۷۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
پاپ آپ۲ تا ۳ روز کاری۲۳۰،۰۰۰
رول آپ۲ تا ۳ روز کاری۱۵۰،۰۰۰
استند X۲ تا ۳ روز کاری۱۵۰،۰۰۰
میز کانتر۲ تا ۳ روز کاری۸۵،۰۰۰
نوع سفارشتعداد صفحاتزمان تحویلمبلغ (تومان)
تقویم تک برگیک صفحه۵ تا ۷ روز کاری۲۰۰،۰۰۰
تقویم فصلی با جلدپنج صفحه۵ تا ۷ روز کاری۷۰۰،۰۰۰
تقویم ماهیانه با جلدسیزده صفحه۵ تا ۷ روز کاری۱،۰۰۰،۰۰۰