طراحی سورئال

سورئالیسم

سورئالیسم

سورئالیسم طراحی برگرفته از خلاقیت ذهنی را سورئالیسم میگویند. توسط آن می تواند تصاویر غیر حقیقی خلق کند. سورئالیسم عبارت است از بروز افکار توهمی و غیر واقعی، بدون بررسی ... ادامه مطلب