طراحی

طراحی

طراحی

طراحی طراحی تبیلغاتی و گرافیکی در راستای یکدیگر هستند اما تفاوت های بارزی نیز دارند. تبلیغات از نظر فلتچز : تبلیغات یکی از شیوه های ارتباط با مشتریان بالقوه و ... ادامه مطلب
بروشور_کاتالوگ_منورستوران

بروشور_کاتالوگ_منورستوران

بروشور_کاتالوگ_منورستوران بروشور و کاتالوگ بسیاری از اطراف ماهیت کلی بروشور و کاتالوگ را یکی می دانند، درحالیکه کاتالوگ با یک استراتژی طراحی میشود و بروشور با استراتژی دیگری در میان ... ادامه مطلب