نمونه کار طراحی لوگو مونوگرام

نمونه کار طراحی لوگو مونوگرام با مخفف یک یا 2 حرف از عنوان برند طراحی میشود.