نمونه کار طراحی لوگو ترکیبی

نمونه کار طراحی لوگو ترکیبی با ترکیب نوشتار و تصویر به وجود میاید.