نمونه کار طراحی جلد کتاب

نمونه کار طراحی جلد کتاب در قطع های مختلف با عطف درخواستی کارفرما قابل طراحی میباشد.