چاپ افست

طراحی بروشور و کاتالوگ و منو رستوران

طراحی بروشور و کاتالوگ و منو رستوران

بسیاری از افراد ماهیت بروشور و کاتالوگ را یکی می دانند، درحالیکه کاتالوگ با یک استراتژی طراحی میشود و بروشور با استراتژی دیگری در میان خدمات تبلیغاتی قرار می گیرد. کاتالوگ، اطلاعات کاملی در رابطه با سازمان و یا شرکت موردنظر را دربرمی گیرد، درحالیکه بروشور ریزترین و جزئی ترین اطلاعات را در اختیار مخاطب می گذارد. ... برای مشاهده بیشتر کلیک کنید